EN  /  VI

SỨ MỆNH

Đóng góp vào quốc gia và xã hội bằng cách tạo giá trị tốt nhất với sản phẩm và dịch vụ đổi mới.

TẦM NHÌN

Trở thành công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tạo ra động cơ tăng trưởng mới cho cộng đồng kinh tế tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi là giá trị cần theo đuổi nhanh chóng và những nhân tố từ văn hóa doanh nghiệp độc nhất là khác biệt so với những công ty khác.
Nguồn nhân lực
• Nhân sự gương mẫu và hình tượng văn hóa công ty.
Trở thành công ty dẫn đầu rực lên một con đường phía trước bằng cách phát triển nhân sự gương mẫu và tạo ra một văn hóa công ty mang tính biểu tượng. Sản phẩm và dịch vụ đổi mới
• Là công ty đầu tiên, tốt nhất và sự khác biệt.
Trở thành công ty hàng đầu với năng lực cốt lõi bằng cách nỗ lực trở thành tốt nhất, đầu tiên và khác biệt nhất.
Win-Win
• Xây dựng hệ sinh thái và các giá trị chia sẻ.

Nội dung tab 1 trang mission - Tiếng Việt

Nội dung tab 2 trang mission - Tiếng Việt