EN  /  VI
Sau sự thành  lập của HANMI SAFE vào năm 1988  do ông  Bùi  Cảnh  Trung  Sơn,  Tập  đoàn  NTD  đã  được nhanh  chóng  nâng  cao  sức  mạnh   kinh doanh  với sự quản lý đổi mới dưới khẩu hiệu “Quá trình kinh doanh là quá trình đổi mới và kết quả của sự đổi mới là kết quả của kinh doanh”.
Năm 2007, Tòa nhà MIRAE đã được  mua lại và công ty mở rộng sang kinh doanh  phát triển bất động sản. Vào năm  2009,   nông  trại  sắn  ở  Capuchia   bắt đầu  kinh doanh  và bắt đầu hoạt động  trong  ngành  kinh doanh nông nghiệp một cách nghiêm túc
Năm 2014, NTD AGRICULTURE được thành lập đê bắt đầu kinh doanh  sản xuất tinh bột sắn. Vào năm 2016, NTD MODIFIED STARCH được thành  lập để bước vào kinh doanh  mặt hàng tinh bột biến tính giá trị gia tăng cao.
Năm 2017,  NTD INDUSTRIAL PARK  được  thành  lập để bắt đầu dự án khu công nghiệp  Đông Hà và dự án phát triển nhà ở ECO-LAKE CITY. Phòng chế biến thực phẩm khoai mì thành  lập NTD Singapore và BTD Korea vào năm 2017  và đang  đặt nền  tảng  cho sự mở rộng trở  thành  công  ty  toàn  cầu.  Hơn  nửa,  NTD SOLAR ENERGY đã được  thành  lập để quảng  bá kinh doanh năng lượng mặt trời
Năm 2018, việc kinh doanh  bất động sản sẽ tiếp tục để phát triển khu công nhiệp hỗn mới Bình Thuận và bước vào kinh doanh  dịch vụ cho thuê  nhà máy. Phòng  chế biến thực  phẩm sẽ bắt đầu  sản xuất MALTODEXTRIN và nhà  máy tinh  bột biến  tính  thứ hai để củng  cố sự thống  trị thị trường của NTD trong thị trường tinh bột thế giới.
Cụm sản phẩm tinh bột Tây Ninh, kết hợp kinh doanh bất động sản với kinh doanh  chế biến thực  phẩm, sẽ là thử  nghiệm  đầu tiên  trong  phát triển  bất động  sản và kinh doanh  thực  phẩm chế biến
Tập đoàn NTD sẽ tiếp tục tăng trưởng qua sự chọn lựa và tập  trung  vào  kinh doanh  chế  biến  thực  phẩm  và kinh doanh  phát triển  bất động  sản, đảm  bảo  sự dẫn dắt thị trường qua sự khác biệt, qua sự đổi mới và tích cực tham gia vào các hoạt động mới. Chúng tôi sẽ xây dụng một động cơ tăng trưởng mới.